Suomen Taiteilijat ry, säännöt 26.2.2014 alkaen

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Suomen Taiteilijat ry
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko Suomi.

2 § TARKOITUS, TOIMINTA JA RAHOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kuvantaiteilijoiden, kuvanveistäjien ja graafikoiden yhdyssiteenä. Yhdistys kannustaa jäseniään figuratiivisen taiteen tekemiseen ymmärrettävän kuvallisen taidenäkemyksen säilyttämiseksi sekä edistää eri taiteenlajien asemaa Suomessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää taidenäyttelyitä ja tarjoaa jäsenilleen kurssitoimintaa sekä erilaisia taidetapahtumia.
Toimintansa rahoittamiseksi voi yhdistys jäsentensä suorittamien jäsenmaksujen lisäksi hankkia nimiinsä omaisuutta, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

3 § JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
Yhdistyksen jäseniä ovat taiteilijajäsenet ja kannattajajäsenet.
Taiteilijajäseneksi haluava taiteilija anoo jäsenyyttä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta. Anomukseen on liitettävä kolme kuvaa jäsenyyttä hakevan taiteilijan töistä. Hallituksen hyväksyttyä taiteilijan anomuksen hänestä tulee taiteilijajäsen.
Kannattajajäseneksi pääsee ilmoittamalla halustaan liittyä yhdistyksen jäseneksi kirjallisesti hallitukselle.
Kaikki jäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Se maksetaan kerran vuodessa. Liittyessään kaikki jäsenet maksavat kertaluonteisen liittymismaksun, jonka suuruuden määrittelee vuosikokous. Hallitus voi päätöksellään kutsua henkilöitä yhdistyksen kunniajäseneksi, jolloin kutsutut vapautuvat jäsenmaksuvelvoitteestaan.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jos jäsen jättää velvollisuutensa yhdistystä kohtaan täyttämättä tai menettelee niin, että yhdisyksen arvo tai sen tarkoitus siitä kärsivät, voidaan hänet hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä. Jäsenen erotessa tai tultua erotetuksi raukeavat hänen velsollisuutensa yhdistykstä kohtaan ja hänellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

4 § YHDISTYKSEN TOIMIELIMET
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

5 § YHDISTYKSEN KOKOUS
Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuun aikana ja muita kokouksia pidetään tarvittaessa-
Kokouksen ajan ja paikan määrää hallitus. Vuosikokouksessa käsitellään:
1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kolma (3) ääntenlaskijaa.
2) Sihteerin ja hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä kalenterivuotena
3) Toimintakertomuksen hyväksyminen.
4) Tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto edellisen kalenterivuoden ajalta.
5) Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
6) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvaa kalenterivuotta varten.
7) Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta.
8) Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi.
9) Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
10) Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varahenkilöä kuluvaksi tilivuodeksi.
11) Käsitellään muut mahdolliset esityslistalla olevat asiat.

Yhdistyksen jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee henkilövaaleissa vaaleissa arpa ja muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide. Jos suljettua lippuäänestystä vaaditaan ja sitä kannatetaan, sellaisen on toimitettava.

6 § KUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEEN
Vuosikokous ja ylimääräinen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäenille kaksi viikkoa ennen kokousta postitse tai sähköpostitse.

7 § YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa tulee mainita käsiteltävä asia.

8 § HALLITUS
Yhdistyksen hallitus kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja heistä puolet eli neljä (4) on vuosittain erovuorossa. Ensimmäiset erovuoroiset jäsenet valitaan arvalla. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan sihteerin, raha-asioiden hoitajan ja muut tarvittavat henkilöt.

9 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan valitsee vuosikokous.

10 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on
1. Edustaa yhdistystä
2. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niille esitettävät asiat ja panna täytäntöön niiden päätökset.
3. Hoitaa taloudellisesti yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta, valvoa kirjanpitoa sekä huolehtia, että tilinpäätös tehdään määräaikana.
4. Valmistaa ehdotus tulo- ja menoarvioksi.
5. Laatia toimintasuunnitelma.
6. Ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi.
7. Valita ulkopuolinen jyryttäjä yhdistyksen vuosinäyttelyyn, ellei jyrytystä käytännön pakosta jouduta hoitamaan toisin.

11 § HALLITUKSEN KOKOUS
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneen, varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä (4) sen jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

12 § NIMENKIRJOITUS
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai raha-asioiden hoitajan kanssa.

13 § TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, vuosikertomus ja muut hallintoa koskevat asiakirjat tulee toimittaa toiminnantarkastajille tammikuun viimeiseen päivään mennessä. Toiminnantarkastajien tulee helmikuun 10. päivään mennessä antaa johtokunnalle kirjallisesti lausuntonsa tilien ja yhdistyksen hallinnon tarkastuksen tuloksista.

14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN SEKÄ YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaaditaan kahden, vähintään kähden viikon väliajoin pidetyn yhdistyksen kokouksen yhtäpitävä päätös. Kummassakin kokouksessa on vähintään kaksi kolmasosan (2/3) äänestyksessä annettavissa äänistä sitä kannatettava. Käsiteltävä asia on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen lopettaessa toimintansa, jäljelle jääneet varat ohjataan purkautumiskokouksen päättämällä tavalla Suomen Kulttuurirahastolle.

Scroll to Top